superxs, domein, registratie, domeinnaam, hosting, domein naam, register, domain, registreren, domein naam, virtual, registry, provider, virtueel, super xs, webdesign, filasoft, flm web design, web design, unix, linux, freebsd, php, webdesigning, web site, designing, website, amsterdam, nederland, photo, logo, foto, image, scan, scanning superxs, domein, registratie, domeinnaam, hosting, domein naam, register, domain, registreren, domein naam, virtual, registry, provider, virtueel, super xs, webdesign, filasoft, flm web design, web design, unix, linux, freebsd, php, webdesigning, web site, designing, website, amsterdam, nederland, photo, logo, foto, image, scan, scanning superxs, domein, registratie, domeinnaam, hosting, domein naam, register, domain, registreren, domein naam, virtual, registry, provider, virtueel, super xs, webdesign, filasoft, flm web design, web design, unix, linux, freebsd, php, webdesigning, web site, designing, website, amsterdam, nederland, photo, logo, foto, image, scan, scanning superxs, domein, registratie, domeinnaam, hosting, domein naam, register, domain, registreren, domein naam, virtual, registry, provider, virtueel, super xs, webdesign, filasoft, flm web design, web design, unix, linux, freebsd, php, webdesigning, web site, designing, website, amsterdam, nederland, photo, logo, foto, image, scan, scanning
 
SIDN Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen
 
      SIDN, 29 januari 2003
     
 
SIDN
 
Preambule
Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.
 
Defenities
"Aanvraag": de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam;
"Admin-C e-mailadres": een door de Domeinnaamaanvrager op te geven werkend e-mailadres van zijn Administratief Contact;
"Administratief Contact": een door de Domeinnaamaanvrager aan te wijzen persoon, die geacht wordt de Domeinnaamaanvrager/Domeinnaamhouder te vertegenwoordigen;
"Deelnemer": een organisatie die op grond van een met SIDN aangegaan deelnemerscontract namens een Domeinnaamaanvrager Domeinnamen en Persoonsdomeinnamen kan registreren;
"Domeinnaam": een combinatie van tekens op het eerste niveau onder het .nl domein;
"Domeinnaamaanvrager": de beoogde Domeinnaamhouder van een Domeinnaam of een Persoonsdomeinnaam;
"Domeinnaamhouder": degene op wiens naam een Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam bij SIDN geregistreerd staat, zoals blijkt uit het Register;
"Formulier": een (elektronisch) formulier door SIDN voorgeschreven voor het doen van, of in het kader van, een bepaalde Aanvraag of de Registratie-aanvraag;
"Opheffing": de beëindiging van de registratie van een Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam, waardoor de Domeinnaamhouder het gebruik van de Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam wordt ontzegd en de registratie door SIDN wordt doorgehaald in het Register;
"Persoonsdomeinnaam": een combinatie van tekens op het tweede niveau, onder een daarvoor door SIDN op het eerste niveau (al dan niet op verzoek van de Domeinnaamaanvrager) aangewezen deel onder het .nl domein, uitsluitend bestemd voor natuurlijke personen;
"Register": het (elektronisch) Domeinnamen- en Persoonsdomeinnamenregister;
"Registratie-aanvraag": de aanvraag tot registratie van een Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam;
"Registratiecontract": de overeenkomst tussen de Domeinnaamaanvrager en SIDN, strekkende tot registratie en instandhouding van een Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam, conform het model van SIDN;
"Reglement": dit Reglement voor Registratie van .nl Domeinnamen;
"SIDN": de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland;
"Technische eisen": specifieke technische eisen met betrekking tot een (Persoons)Domeinnaam, zoals gesteld in bijlage 1 bij dit Reglement;
"Verhuizing": het door de Domeinnaamhouder onderbrengen van een Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam bij een andere Deelnemer;
"Wijziging Domeinnaamhouder": de wijziging van (de naam van) de Domeinnaamhouder van een Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam.
 
Artikel 1

Registratie van een Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam

Artikel 2
2.1 Een Domeinnaam kan worden aangevraagd ten behoeve van een ieder, waar ook ter wereld gevestigd of woonachtig.

2.2 Een Persoonsdomeinnaam kan slechts worden aangevraagd ten behoeve van een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waar ook ter wereld woonachtig.

Artikel 3
3.1 De Domeinnaamaanvrager, die een (Persoons)domeinnaam wenst te registreren dient de door hem gekozen Deelnemer de volgende documenten te verstrekken: (a) voor een Domeinnaam: een door de Domeinnaamaanvrager ondertekend Registratiecontract, conform het door SIDN opgestelde model; (b) voor een Persoonsdomeinnaam: een kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een kopie van een recent (niet ouder dan een half jaar) uittreksel uit het Bevolkingsregister, strekkend tot bewijs dat de Domeinnaamaanvrager een natuurlijk persoon is en voorts een door de Domeinnaamaanvrager ondertekend Registratiecontract, conform het door SIDN opgestelde model.

3.2 In het geval dat een (Persoons)Domeinnaam wordt aangevraagd door een minderjarige, een onder curatele gestelde of een persoon ten aanzien van wie een mentorschap is ingesteld, dient diens wettelijke vertegenwoordiger of mentor het Registratiecontract mede te ondertekenen. Ook de wettelijke vertegenwoordiger of mentor dient in geval een Persoonsdomeinnaam te voldoen aan artikel 3.1 sub b.

3.3 Domeinnaamaanvragers dienen een Administratief Contactpersoon aan te wijzen en een Admin-C e-mailadres op te geven.

3.4 Domeinnaamaanvragers die niet in Nederland woonachtig of gevestigd zijn, dienen een adres in Nederland aan te wijzen, waar schriftelijke stukken aan de Domeinnaamaanvrager bezorgd kunnen worden en eventuele dagvaardingen uitgebracht worden.

Artikel 4
4.1 Bij het indienen van de Registratie-aanvraag bij SIDN dient de Deelnemer te beschikken over de in artikel 3 genoemde documenten.

4.2 Bij het indienen van een Registratie-aanvraag bij SIDN, dient voldaan te zijn aan de Technische eisen.

4.3 Een Registratie-aanvraag wordt slechts in behandeling genomen op voorwaarde dat deze is ingediend door een Deelnemer, op de door SIDN voorgeschreven wijze.

Artikel 5
5.1 Indien een door een Deelnemer ingediende Registratie-aanvraag onvolledig of onjuist is ingevuld dan wel niet op de voorgeschreven wijze is ingediend, of indien blijkt dat de in artikel 3 bedoelde documenten niet in het bezit van de betrokken Deelnemer zijn, of niet alle documenten voldoen aan de gestelde eisen krachtens dit Reglement, wordt de Registratie-aanvraag niet verder in behandeling genomen.

Artikel 6
6.1 Indien de Registratie-aanvraag voldoet aan de bij of krachtens dit Reglement gestelde bepalingen zendt SIDN de betrokken Deelnemer een bevestiging van de Registratie van de (Persoons)Domeinnaam en wordt de (Persoons)Domeinnaam opgenomen in het Register.

6.2 Bij uitblijven van een bevestiging binnen 24 uur kan de Deelnemer er vanuit gaan dat de Registratie-aanvraag niet is ontvangen.

6.3 Het tijdstip van verzending van de bevestiging van de Registratie-aanvraag door SIDN aan de Deelnemer geldt als tijdstip van de Registratie-aanvraag.

Niet in behandeling nemen Registratie-aanvraag

Artikel 7
7.1 Een Registratie-aanvraag wordt niet verder in behandeling genomen indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet: (a) in het Register is reeds een identieke (Persoons)Domeinnaam opgenomen, dan wel er is reeds een Registratie-aanvraag daarvoor in behandeling; (b) de (Persoons)Domeinnaam is een door SIDN van registratie uitgesloten naam dan wel een tijdelijk of permanent door SIDN aan het registratieproces onttrokken naam; (c) één of meer van de vermelde gegevens in de Registratie-aanvraag zijn onjuist of onvolledig; (d) de (Persoons)Domeinnaam voldoet niet aan de Technische eisen en voldoet ook binnen een door SIDN te stellen termijn niet aan de Technische eisen.

7.2 Indien één van de in artikel 7.1 genoemde omstandigheden zich voordoet, zendt SIDN de betrokken Deelnemer zo spoedig mogelijk na ontvangst van de Registratie-aanvraag mededeling dat de Registratie-aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen.

Artikel 8
8.1 SIDN kan Registratie-aanvragen ten behoeve van een bepaalde Domeinnaamaanvrager niet verder in behandeling nemen, wanneer de volgende omstandigheid dit naar het redelijk oordeel van SIDN rechtvaardigt: - de Domeinnaamaanvrager heeft in het verleden niet voldaan aan de op hem rustende verplichtingen, voortvloeiend uit het Reglement of de bij of krachtens het Reglement vastgestelde afzonderlijke regelingen.

8.2 Indien SIDN op grond van artikel 8.1 beslist de betreffende Registratie-aanvraag niet verder in behandeling te nemen, zendt SIDN de betrokken Deelnemer zo spoedig mogelijk na ontvangst van die Registratie-aanvraag een mededeling waarin gemotiveerd wordt aangegeven waarom die Registratie-aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen.

8.3 De Domeinnaamaanvrager heeft het recht binnen dertig (30) dagen na verzending van de in artikel 8.2 bedoelde mededeling, rechtstreeks of via de betrokken Deelnemer beroep aan te tekenen tegen het besluit van SIDN.

8.4 Het beroep dient te worden aangetekend door een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij het College voor Klachten en Beroep, welk college het beroep zal behandelen.

8.5 SIDN zal bij afzonderlijke regeling regels vaststellen voor onder meer de werkwijze en samenstelling van het College voor Klachten en Beroep, de beroepsprocedure en de kosten voor indiening en behandeling van een beroep.

Afhandeling Registratie-aanvraag

Artikel 9
9.1 Nadat de betreffende (Persoons)Domeinnaam is opgenomen in het Register, zal SIDN deze opnemen in de .nl-zonefile, ten gevolge waarvan de (Persoons)Domeinnaam op het internet bekend wordt.

Verplichtingen gedurende registratieperiode

Artikel 10
10.1 Zolang een (Persoons)Domeinnaam is ingeschreven in het Register, dient voldaan te worden aan de Technische eisen.

Artikel 11
11.1 De (Persoons)Domeinnaamhouder is gehouden ervoor zorg te dragen dat de (in het openbare deel van) het Register opgenomen gegevens van de (Persoons)Domeinnaamhouder correct zijn en correct blijven. Indien bepaalde gegevens in (het openbare deel van) het Register onjuist of onvolledig, dan wel gewijzigd zijn, dient de (Persoons)Domeinnaamhouder via zijn Deelnemer SIDN daarvan terstond op de hoogte te stellen op de wijze, zoals hierna beschreven in artikel 18.

Artikel 12
12.1 De (Persoons)Domeinnaamhouder dient ervoor zorg te dragen dat de door hem gebruikte Deelnemer gedurende de periode van geregistreerd zijn van een (Persoons)Domeinnaam in het bezit is van de in artikel 3 genoemde documenten.

12.2 Op verzoek van SIDN doet de Deelnemer SIDN binnen een door SIDN te stellen termijn (een kopie van) één of meer van de in artikel 3 genoemde documenten, dan wel enig ander Formulier met betrekking tot de (Persoons)Domeinnaam, dat nodig geacht wordt, toekomen.

Beëindiging registratie

Artikel 13
13.1 SIDN zal de Domeinnaamhouder het gebruik van de (Persoons)Domeinnaam ontzeggen en de inschrijving daarvan doorhalen indien:
(a) SIDN terzake een authentiek afschrift van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard of een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van een Nederlandse rechtbank of een arbitraal vonnis van het Scheidsgerecht Domeinnamen heeft ontvangen, waarbij Opheffing wordt bevolen;
(b) het contract tussen de betrokken Deelnemer en SIDN eindigt of beëindigd wordt;
(c) de Domeinnaamhouder niet langer door een Deelnemer vertegenwoordigd wordt;
(d) de Domeinnaamhouder om opheffing van de (Persoons)Domeinnaam verzoekt;
(e) het Registratiecontract tussen de Domeinnaamhouder en SIDN beëindigd wordt;
(f) de (Persoons)Domeinnaam niet (langer) blijkt te voldoen aan de door SIDN gestelde Technische eisen en niet binnen een door SIDN te stellen termijn wel aan de Technische eisen voldoet.

13.2 SIDN stelt de Domeinnaamhouder rechtstreeks en/of via de betrokken Deelnemer op de hoogte van haar voorgenomen besluit het gebruik van de Domeinnaam te ontzeggen en de registratie daarvan in het Register door te halen.

13.3 In de gevallen van 13.1 sub b en c zal SIDN de Domeinnaamhouder gedurende dertig (30) dagen de gelegenheid geven om de (Persoons)Domeinnaam naar een nieuwe Deelnemer te verhuizen. Indien de Domeinnaamhouder binnen genoemde termijn de (Persoons)Domeinnaam niet naar een nieuwe Deelnemer verhuist, zal SIDN het gebruik van de (Persoons)Domeinnaam ontzeggen en de registratie daarvan in het Register doorhalen.

13.4 Indien een (Persoons)Domeinnaam niet (langer) blijkt te voldoen aan de door SIDN gesteld Technische eisen, kan de betrokken Deelnemer SIDN door indiening van een daartoe door SIDN voorgeschreven Formulier verzoeken de Domeinnaamhouder het gebruik van de betreffende (Persoons)Domeinnaam te ontzeggen en de inschrijving daarvan door te halen.

Artikel 14
14.1 SIDN heeft het recht de Domeinnaamhouder het gebruik van de (Persoons)Domeinnaam te ontzeggen en de inschrijving daarvan door te halen, indien naar het redelijk oordeel van SIDN vast komt te staan dat één der volgende omstandigheden zich voordoet:
(a) bij de Registratie-aanvraag is een verkeerde of onwaarachtige opgave gedaan dan wel is deze gedaan onder verzwijging van aan de Domeinnaamaanvrager bekende feiten en/of omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de Registratie-aanvraag niet verder in behandeling zou zijn genomen, indien SIDN hiervan ten tijde van de inschrijving kennis had gedragen;
(b) de in het (openbare deel van het) Register opgenomen gegevens blijken niet meer juist te zijn en de betrokken Deelnemer heeft dit, na hierop te zijn gewezen, niet binnen vijf (5) werkdagen hersteld of doen herstellen. Indien en voor zover het gegevens betreft als bedoeld in de Technische eisen is artikel 13.1 sub f van toepassing;
(c) de Deelnemer blijkt niet te beschikken over één of meer van de vereiste documenten in de zin van artikel 3, dan wel enig ander Formulier in het kader van een bepaalde Aanvraag of de Registratie-aanvraag.

14.2 SIDN stelt de Domeinnaamhouder rechtstreeks en/of via de betrokken Deelnemer op de hoogte van haar besluit het gebruik van de (Persoons)Domeinnaam te ontzeggen en de inschrijving daarvan in het Register door te halen.

14.3 Indien een besluit tot ontzegging en doorhaling in de zin van artikel 14.1 is genomen, heeft de Domeinnaamhouder het recht binnen dertig (30) dagen na verzending van de in artikel 14.2 bedoelde mededeling, rechtstreeks of via de betrokken Deelnemer beroep aan te tekenen tegen het besluit van SIDN.

14.4 Het beroep dient te worden aangetekend door een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij het College voor Klachten en Beroep, welk college het beroep zal behandelen.

14.5 Een beroep tegen het besluit in de zin van het artikel 14.2 leidt ertoe dat SIDN het besluit niet zal uitvoeren totdat op het beroep is beslist.

14.6 SIDN zal bij afzonderlijke regeling regels vaststellen voor onder meer de werkwijze en samenstelling van het College voor Klachten en Beroep, de beroepsprocedure en de kosten voor indiening en behandeling van een beroep.

14.7 Indien niet binnen dertig (30) dagen na de mededeling van het besluit in de zin van artikel 14.2 een beroepschrift is ingediend, zal SIDN het besluit uitvoeren.

Aanvragen tot mutaties

Artikel 15
15.1 Indien de Domeinnaamhouder een (Persoons)Domeinnaam op naam van een ander wil zetten, dient deze bij de betrokken Deelnemer een door de nieuwe en de huidige Domeinnaamhouder ondertekend exemplaar van het door SIDN voorgeschreven Formulier voor Wijziging Domeinnaamhouder en indien de nieuwe Domeinnaamhouder een andere (rechts)persoon is een door de nieuwe Domeinnaamhouder ondertekend Registratiecontract in te dienen.

15.2 Zodra de betrokken Deelnemer beschikt over de in artikel 15.1 genoemde documenten en voorts aan de Technische eisen wordt voldaan, kan deze een Aanvraag tot Wijziging Domeinnaamhouder bij SIDN indienen.

15.3 In afwijking van artikel 15.1 en 15.2 kan een Deelnemer ook een Aanvraag tot Wijziging Domeinnaamhouder indienen zonder te beschikken over een door beide partijen ondertekend exemplaar van het door SIDN voorgeschreven Formulier voor Wijziging Domeinnaamhouder, indien deze derde aan de Deelnemer een authentiek afschrift van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard of in kracht van gewijsde gegaan vonnis van een Nederlandse gerechtelijke instantie of het Scheidsgerecht Domeinnamen waarin is bepaald dat dat (arbitraal) vonnis in de plaats treedt van het door SIDN voorgeschreven Formulier voor Wijziging Domeinnaamhouder.

15.4 Indien blijkt dat niet is voldaan aan de vereisten voor Wijziging Domeinnaamhouder in de zin van artikel 15.1 tot en met 15.3 dan wel vast komt te staan dat de Deelnemer niet beschikt over de genoemde documenten, is SIDN gerechtigd de Wijziging Domeinnaamhouder ongedaan te maken, dan wel de Aanvraag daartoe niet verder in behandeling te nemen.

Artikel 16
16.1 Indien de Domeinnaamhouder van een (Persoons)Domeinnaam deze bij een andere Deelnemer wenst onder te brengen, dient de Domeinnaamhouder bij de (nieuwe) Deelnemer een door hem en de (nieuwe) Deelnemer ondertekend exemplaar van het door SIDN voorgeschreven Formulier voor Verhuizing en een door hem ondertekend Registratiecontract in te dienen.

16.2 Zodra de (nieuwe) Deelnemer over de in artikel 16.1 genoemde documenten beschikt en voorts aan de Technische eisen wordt voldaan, kan deze een Aanvraag tot Verhuizing indienen bij SIDN.

16.3 De Domeinnaamhouder dient de (oude) Deelnemer onverwijld op de hoogte te stellen van de voorgenomen Verhuizing naar een andere Deelnemer. Voorgenomen verhuizingen kunnen worden doorgegeven aan de (oude) Deelnemer op een door de (oude) Deelnemer voorgeschreven wijze.

16.4 Zodra SIDN een Aanvraag tot Verhuizing van een (nieuwe) Deelnemer heeft ontvangen, informeert SIDN de (Persoons)Domeinnaamhouder en de (oude) Deelnemer hierover.

16.5 Alvorens de (Persoons)Domeinnaam te verhuizen, vraagt SIDN de (nieuwe) Deelnemer de Aanvraag tot Verhuizing te bevestigen. Na ontvangst van deze bevestiging zal SIDN overgaan tot Verhuizing.

16.6 Indien blijkt dat niet is voldaan aan de vereisten voor Verhuizing in de zin artikel 16.1 tot en met 16.5, dan wel vast komt te staan dat de (nieuwe) Deelnemer niet beschikt over de genoemde documenten, is SIDN gerechtigd de verhuizing ongedaan te maken, dan wel de Aanvraag daartoe niet verder in behandeling te nemen.

Artikel 17
17.1 Indien een Domeinnaamhouder een (Persoons)Domeinnaam wenst op te heffen, dient deze bij de betrokken Deelnemer een ondertekend exemplaar van het door SIDN voorgeschreven Formulier voor Opheffing in te dienen.

17.2 Zodra de betrokken Deelnemer beschikt over het in artikel 17.1 genoemde Formulier, kan deze een Aanvraag tot Opheffing bij SIDN indienen.

17.3 Zodra SIDN een Aanvraag tot Opheffing van een Deelnemer heeft ontvangen, informeert SIDN de (Persoons)Domeinnaamhouder hierover.

17.4 Alvorens de (Persoons)Domeinnaam op te heffen, vraagt SIDN de Deelnemer de Aanvraag tot Opheffing te bevestigen. Na ontvangst van deze bevestiging zal SIDN overgaan tot Opheffing.

17.5 Indien blijkt dat niet is voldaan aan de vereisten voor Opheffing in de zin van artikel 17.1 tot en met 17.4, dan wel vast komt te staan dat de Deelnemer niet beschikt over de genoemde documenten, zal SIDN de Aanvraag daartoe niet verder in behandeling nemen.

Artikel 18
18.1 Indien een (Persoons)Domeinnaamhouder de in (het openbare deel van) het Register opgenomen gegevens, met uitzondering van de naam van de (Persoons)Domeinnaamhouder, wenst te wijzigen, dient deze dit aan de betrokken Deelnemer door te geven. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven op een door de deelnemer voorgeschreven wijze.

18.2 De betrokken Deelnemer kan bij SIDN op haar beurt een Aanvraag tot het wijzigen van de gegevens in de zin van artikel 18.1 indienen met gebruik van het door SIDN voorgeschreven Formulier.

Artikel 19
19.1 Indien een Aanvraag voldoet aan de bepalingen van dit Reglement, zendt SIDN de betrokken Deelnemer een bevestiging van de Aanvraag en zal de aangevraagde mutatie worden opgenomen in het Register. Bij het uitblijven van een bevestiging binnen 24 uur, kan de Deelnemer er vanuit gaan dat de Aanvraag niet in behandeling is genomen.

19.2 Het tijdstip van verzending van de bevestiging van de Aanvraag door SIDN aan de Deelnemer, geldt als tijdstip van de Aanvraag.

19.3 Indien het bij een Aanvraag door de Deelnemer aan SIDN ingediend Formulier onvolledig of onjuist is ingevuld, of indien blijkt dat de in artikel 15 t/m 18 bedoelde documenten die van toepassing zijn, niet in het bezit van de betrokken Deelnemer zijn, of genoemde documenten niet voldoen aan de gestelde eisen krachtens dit Reglement, wordt een Aanvraag niet verder in behandeling genomen.

Overige bepalingen

Artikel 20
20.1 Een ieder die van mening is dat een bepaalde (Persoons)Domeinnaam in strijd is met de openbare orde of goede zeden heeft het recht om na opname van die (Persoons)Domeinnaam in het Register een met redenen omklede klacht in te dienen bij het College voor Klachten en Beroep.

20.2 Indien het College voor Klachten en Beroep heeft geoordeeld dat de (Persoons)Domeinnaam in strijd is met de openbare orde of goede zeden, zal SIDN de Domeinnaamhouder het gebruik van de (Persoons)Domeinnaam ontzeggen en de inschrijving daarvan doorhalen.

20.3 SIDN zal bij afzonderlijke regeling de procedure en de kosten voor indiening en behandeling van een klacht bij het College voor Klachten en Beroep vaststellen.

20.4 SIDN zal de (Persoons)Domeinnaam waarvan door het College voor Klachten en Beroep is vastgesteld dat deze in strijd is met de openbare orde of goede zeden aan verdere registratie onttrekken.

Artikel 21
21.1 Een ieder die van mening is dat een Domeinnaamhouder door de registratie en/of gebruik van één of meer (Persoons)Domeinnamen inbreuk maakt op een Benelux merkrecht(en) (inclusief rechten op Gemeenschapmerken) en/of een Nederlands handelsnaamrecht(en) waartoe zij gerechtigd zijn, kan een domeinnaamarbitrageprocedure instellen bij het Scheidsgerecht Domeinnamen.

21.2 De Domeinnaamhouder van een (Persoons)Domeinnaam die is aangevraagd, verhuisd of gewijzigd van Domeinnaamhouder na de datum van inwerkingtreding van dit Reglement verplicht zich bij voorbaat zich te onderwerpen aan het oordeel van het Scheidsgerecht Domeinnamen, wanneer een derde een domeinnaamarbitrageprocedure bij dit Scheidsgerecht jegens hem instelt over een op zijn naam geregistreerde (Persoons)Domeinnaam.

21.3 Die Domeinnaamhouders die zich niet op grond van artikel 21.2 bij voorbaat hebben onderworpen aan het oordeel van het Scheidsgerecht Domeinnamen, kunnen zich vrijwillig onderwerpen aan het oordeel van het Scheidsgerecht Domeinnamen.

21.4 SIDN zal bij afzonderlijke regeling regels vaststellen voor onder meer de wijze waarop een domeinnaamarbitrageprocedure bij het Scheidsgerecht Domeinnamen aanhangig gemaakt dient te worden, de wijze waarop een aanhangig gemaakte domeinnaamarbitrageprocedure wordt behandeld en de kosten voor het aanhangig maken en de behandeling van een domeinnaamarbitrageprocedure.

21.5 De Domeinnaamhouder verplicht zich er bij voorbaat toe dat hij de toepasselijkheid van Nederlands recht en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter zal aanvaarden, wanneer een derde een gerechtelijke procedure jegens hem instelt over een op zijn naam geregistreerde (Persoons)Domeinnaam.

Artikel 22
22.1 SIDN is gerechtigd Deelnemers een tarief in rekening te brengen voor het registreren en het geregistreerd houden van (Persoons)Domeinnamen en voor het in behandeling nemen van Aanvragen.

22.2 SIDN zal deze tarieven, de hoogte en de betalingstermijn daarvan bij afzonderlijke regeling vaststellen.

22.3 Indien een Deelnemer in verzuim is aangaande haar financiële verplichtingen op grond van de afzonderlijke regeling in de zin van artikel 22.2, wordt door SIDN aan de Deelnemer en de Domeinnaamhouder medegedeeld dat binnen dertig (30) dagen de Domeinnaamhouder het gebruik van de (Persoons)Domeinnaam wordt ontzegd, en de registratie daarvan wordt doorgehaald, tenzij de financiële verplichtingen alsnog door de Deelnemer, of door een andere Deelnemer waar de (Persoons)Domeinnaam wordt ondergebracht, binnen die periode worden voldaan.

22.4 SIDN behoudt zich het recht voor om gedurende deze periode van dertig (30) dagen de (Persoons)Domeinnaam zodanig te blokkeren dat Aanvragen niet in behandeling worden genomen, totdat aan de financiële verplichtingen is voldaan.

22.5 Indien niet of niet tijdig aan de financiële verplichtingen wordt voldaan, wordt het gebruik van de (Persoons)Domeinnaam ontzegd en de registratie daarvan doorgehaald.

Artikel 23
23.1 Ter uitvoering van het met de Domeinnaamhouder gesloten Registratiecontract worden door SIDN gegevens verwerkt. Het verwerken van persoonsgegevens door SIDN geschiedt overeenkomstig de door het Bestuur van SIDN vastgestelde Wbp-regeling.

23.2 In het openbare deel van het Register van SIDN worden per Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam behoudens in de gevallen dat de Domeinnaamaanvrager of Domeinnaamhouder van een Persoonsdomeinnaam SIDN verzoekt bepaalde gegevens te doen vervangen door gegevens van de Deelnemer, per (Persoons)Domeinnaam onder meer de volgende gegevens opgenomen:
- de Domeinnaam of Persoonsdomeinnaam;
- naam en adres van de Domeinnaamhouder (en indien van toepassing: gekozen adres in Nederland);
- naam, telefoonnummer en e-mailadres van de administratieve contactpersoon van de Domeinnaamhouder;
- naam, telefoonnummer en e-mailadres van de technische contactpersoon van de Domeinnaamhouder en/of de betrokken Deelnemer;
- de betrokken Deelnemer;
- technische gegevens.

23.3 Het openbare deel van het Register kan door een ieder (elektronisch) worden geraadpleegd. Behoudens ontheffing voor Deelnemers, zoals geregeld in het Reglement voor Deelnemers, gelden nader door SIDN te bepalen en op de website van SIDN te publiceren restricties ten aanzien van het raadplegen van het openbaar deel van het Register. Bij overtreding van de restricties kan SIDN maatregelen treffen tegen de overtreder.

23.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 23.2 en het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens, kunnen de Domeinnaamaanvrager en de Domeinnaamhouder die in verband met bijzondere omstandigheden bezwaar hebben tegen opname in het openbare deel van het Register van één of meer van de in 23.2 bedoelde gegevens, SIDN schriftelijk en gemotiveerd verzoeken opname van zijn gegevens in het openbare deel van het Register te doen vervangen door die van zijn Deelnemer.

23.5 Het verzoek als bedoeld in 23.2 en 23.4 wordt ingediend bij de Deelnemer. De Deelnemer draagt zorg voor onmiddellijke doorgeleiding van het verzoek naar SIDN.

23.6 Het verzoek wordt ondertekend door de verzoeker. Ingeval het verzoek als bedoeld in artikel 23.2 en 23.4 gedaan wordt door een minderjarige, een onder curatele gestelde of een persoon ten behoeve van wie een mentorschap is ingesteld, wordt het verzoek mede ondertekend door diens wettelijke vertegenwoordiger(s) of mentor.

23.7 Indien het verzoek niet voldoet aan de in artikel 23.4 en 23.6 gestelde voorwaarden, stelt SIDN de verzoeker in de gelegenheid het verzoek binnen vier weken in overeenstemming te brengen met het bepaalde in artikel 23.4 en 23.6.

23.8 Binnen drie weken na ontvangst van het verzoek als bedoeld in artikel 23.4 door SIDN, beslist SIDN op het verzoek. SIDN stelt de Domeinnaamaanvrager of de Domeinnaamhouder rechtstreeks en/of via de betrokken Deelnemer op de hoogte van haar besluit.

23.9 De Domeinnaamaanvrager en de Domeinnaamhouder kunnen tegen een afwijzende beslissing van een verzoek als bedoeld in artikel 23.4, binnen dertig (30) dagen na verzending van de in artikel 23.8 bedoelde mededeling, rechtstreeks of via de betrokken Deelnemer beroep aantekenen tegen het besluit van SIDN.

23.10 Het beroep dient te worden aangetekend door een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij het College voor Klachten en Beroep, welk college het beroep zal behandelen.

23.11 SIDN zal bij afzonderlijke regeling regels vaststellen voor onder meer de werkwijze en samenstelling van het College voor Klachten en Beroep, de beroepsprocedure en de kosten voor indiening en behandeling van een beroep.

23.12 Verzoeken als bedoeld in art. 23.4 van dit Reglement, verzoeken als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede het instellen van beroep als bedoeld in art. 23.9 of het anderszins aanwenden van enig rechtsmiddel tegen een afwijzende beslissing op een verzoek tot het achterwege laten van vermelding van gegevens, hebben schorsende werking ten aanzien van de opname van gegevens in de .nl-zonefile en het openbare deel van het Register wanneer deze verzoeken worden ingediend door een Domeinnaamaanvrager. Hetzelfde geldt ten aanzien van de termijn waarbinnen rechtsmiddelen openstaan tegen een afwijzende beslissing op een verzoek tot het achterwege laten van opname van gegevens in de .nl-zonefile en het openbare deel van het Register. Worden dergelijke verzoeken ingediend door een Domeinnaamhouder, dan blijven de betreffende gegevens opgenomen in de .nl-zonefile en het openbaar deel van het Register, totdat een dergelijk verzoek door SIDN is gehonoreerd.

23.13 SIDN zal indien een verzoek in de zin van artikel 23.4 ongegrond is verklaard en niet binnen dertig (30) dagen na de mededeling van het besluit in de zin van artikel 23.8 een beroepschrift is ingediend, of indien het beroep in de zin van artikel 23.9 niet is toegekend, de betreffende (Persoons)Domeinnaam opnemen in .nl-zonefile en het openbaar deel van het Register, tenzij de Domeinnaamaanvrager te kennen geeft de ingediende Registratieaanvraag in te trekken.

Artikel 24
24.1 SIDN behoudt zich het recht voor om bepaalde (Persoons)Domeinnamen uit te sluiten van registratie. SIDN zal op haar website de lijst publiceren van (Persoons)Domeinnamen die uitgesloten zijn van registratie.

24.2 SIDN behoudt zich het recht voor om bepaalde (Persoons)Domeinnamen hetzij tijdelijk dan wel permanent te onttrekken c.q. onttrokken te houden aan registratie.

Artikel 25
25.1 Zodra SIDN ervan op de hoogte is gesteld door het College van Klachten en Beroep dat er een beroep in de zin van artikel 8.3 of 14.3 is aangetekend, danwel een klacht in de zin van artikel 20.1 is ingediend, of van het Secretariaat van een door SIDN aangewezen Domeinnaamarbitrage-instituut bericht is ontvangen dat een domeinnaamarbitrageprocedure in de zin van artikel 21.2 aanhangig is gemaakt, zal SIDN hiervan aantekening maken in haar Register en zal zij enige wijziging in de status van de betreffende (Persoons)Domeinnaam (waaronder Opheffing en Wijziging Domeinnaamhouder) onmogelijk maken gedurende de behandeling van beroepschrift, klacht respectievelijk het aanhangig zijn van de domeinnaamarbitrage.

Artikel 26
26.1 SIDN heeft het recht dit Reglement te wijzigen. Van een voornemen tot wijziging wordt minimaal dertig (30) dagen tevoren mededeling gedaan op de website van SIDN. Indien noodzakelijk wordt een overgangsregeling opgesteld.

Artikel 27
27.1 Het door de Domeinnaamhouder opgegeven Administratief Contact wordt geacht de Domeinnaamhouder te vertegenwoordigen. Mededelingen gedaan aan het Administratief Contact via het Admin-C e-mailadres worden geacht de Domeinnaamhouder te hebben bereikt.

Artikel 28
28.1 SIDN is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, noch voor winstderving die de Domeinnaamaanvrager, de Domeinnaamhouder of een Deelnemer mogelijk zou lijden ten gevolge van of met betrekking tot de registratie of het gebruik van de (Persoons)Domeinnaam of het gebruik van de SIDN-website.

28.2 De enige schade die SIDN vergoedt, is beperkt tot maximaal het tarief dat SIDN terzake van de registratie van de (Persoons)Domeinnaam in het betreffende kalenderjaar in kwestie in rekening heeft gebracht.

Artikel 29
29.1 De administratie van SIDN levert volledig bewijs, een en ander behoudens tegenbewijs.

29.2 Door SIDN gedane mededelingen worden geacht te zijn gedaan op het tijdstip van verzending.

Artikel 30
30.1 Het Bestuur van SIDN heeft het recht (nadere) afzonderlijke regelingen vast te stellen en in gevallen waarin het Reglement niet voorziet beslissingen te nemen.


Pagina Updated 29 Januari 2003
(c) 2003  Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Alle rechten voorbehouden.